Farinei dla Brigna

Farinei dla Brigna

Album e Testi

Farinei dla Brigna I

Mama dame 1000 Lire

Farinei dla Brigna I

Oh mama, mama dami 1000 lire ! Oh mama, mama dami 1000 lire…
Oh mama, mama dami 1000 lire, i heu d’andeme a sfughé…..
Oh mama, mama dami 1000 lire,
(Coro: “ Ma andua ‘t veuri ‘ndé ?  Ma cosa ‘t veuri fé ? “)
oh  mama, mama fami pura ‘n lisingh
(Coro: “ Ma va, ma va a caghé ! “)
Oh mama, mama, dami  ‘s  1000 lire, ch’am fass ij mè afé !
Oh mama, ma dami 1000 lire
(Coro: “ Oh mama, mama… Oh mama, mama…”)
 
Oh mama, mama….Sun s-ciupami ‘l bali !
Ma ‘t veuri demi sti sold ?
I heu pà ciamati ‘n miliun ! Ma cuma i heu da fé cun ti ?
E mi ti pij da scundun !  I heu già falu l’ater dì….
 
Oh mama, mama dami 1000 lire
(Coro: “ Ma andua ‘t veuri andé ? Ma cosa ‘t veuri fé ? “)
Oh mama, mama ‘m mancu mila lire
Che vagh a ciulé ! Che vagh a ciulé !
I heu d’andemi a sfughé….  Am fass ij mè afé….
(Coro: „ Nessuno ti può giudicare....“)
Se vagh a ciulé…..
(Coro: “ Oh mama, mama, daji 1000 lire….”)

Indietro