Farinei dla Brigna

Farinei dla Brigna

Album e Testi

NUOVI BRANI

L'è Mej Che Vàg a Pe’

NUOVI BRANI

Strofa 1

Më quand che m’àus la matin-a a j’heu la pànsa ca roja
Përchè ël me frigo le veuid dercò 'l mè purtafeuj
E qui ai-je nèn da mangè. A j’heu na fam da sciupè!

Strofa 2

E anlùra ciàp la mè Panda a j’heu d'anvisèmi ‘d fè i frèn
A l’è amnia tròp càra a bensìn-a e la frission fa la crin-a
E a-i sòrt na fum da s-ciupè

Bridge

A lè na storia ad tuti i di’ che apen-a a t’ausi ‘t brusa il cu
Ma lo ca't veuri fè?

Ritornello 1

L'è mej che vàg a pe’ përchè a j’heu da pensè
e pàss an mes a col dòni c’at paghi per ciulè
A lè na situassiòn ca’m fà fin-a ghignè
A j’heu da paghè di sold per peui ciapèlu da drè

Strofa 3

A j’heu pruvà cùn la bici ma peui a sùn subit drucà
përchè le strà sùn na merda i beucc ca smìu d’na bumbàrda
e ‘t màrci p’èj d’in drugà

Bridge

A lè na storia ad tuti i di’ che apen-a a  ‘t brusa il cu
Ma lo ca't veuri fè?

Ritornello 2

L'è mej che vag a pe përchè a j’heu da ghignè
baicànda i perdabàli con l'Audi da paghè
A lè na situassiòn ca’m fà fin-a pensè
che sùn nen l'unich piciu a ciapeslu da drè

Special

L’è per su l'è che ‘t vai a pe’!

Bridge Special

A l’è nèn possibil ca sìa parèi
A j’heu ‘n tèl cul fin-a gli aruvèij
cun tuti i sòld ca t’hai barbàni
ades basta! Sùn anrabiàmi! E a j’heu in bel pòst per ti

Ritornello 3

Ma vàt-lu a piè 'n tèl cu da adès per tucc i di’
L’e mej che i sacrifissi a ti fèi dercò ti
A lè na situassion ca l’ha da fèti pensè
Se at sènti il cu ca brusa  por èsi che sia mi!

Indietro